Algemene Verkoopvoorwaarden

I. Algemene clausule :

Onze verkopen zijn onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden die voorrang hebben op elke aankoopvoorwaarde, tenzij wij er uitdrukkelijk van afzien.
” WEGCODE : De carrosserie wordt uitgevoerd volgens de geldende wegcode. “

II. Vertrouwelijkheid :

De studies, plannen, tekeningen en documenten door ons voorgelegd of verzonden blijven onze eigendom : zij mogen door de koper om geen enkele reden aan derden worden meegedeeld.

III. Totstandkoming van het contract :

Wanneer een offerte door ons wordt opgesteld, vormt deze de bijzondere voorwaarden die de onderhavige algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. In geval van een van de koper ontvangen bestelling, zal deze slechts als definitief door ons aanvaard worden beschouwd na aanvaarding, die in dit geval de bijzondere voorwaarden vormt.

IV. Leveringen, vervoer :

Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden in onze fabrieken of winkels. Indien deze levering door een oorzaak buiten onze wil wordt vertraagd, wordt zij geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van gereedheid.
Tenzij anders overeengekomen is de koper verantwoordelijk voor het verzekeren van de kosten en risico’s van het vervoer van de verkochte goederen na levering.

V. Overname van een gebruikt voertuig :

Indien de verkoop van het voertuig gekoppeld is aan de inruil van een tweedehands voertuig, is de inruil van het tweedehands voertuig ondergeschikt aan de levering van het voertuig. Vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst zal het teruggenomen voertuig het voorwerp uitmaken van een door beide partijen ondertekende en op de bestelbon vermelde gemeenschappelijke taxatiefiche.
De koper verbindt zich ertoe het gebruikte voertuig uiterlijk op de dag van de levering van het nieuwe voertuig te leveren in een staat die overeenstemt met de taxatiefiche en vrij van enig pandrecht. Indien dit niet het geval is, kan de verkoper de betaling eisen van de prijs die overeenstemt met de overeengekomen inruilwaarde alvorens over te gaan tot de levering van het nieuwe voertuig.
In geval van annulering of opzegging van de koopovereenkomst wordt de inruil van het gebruikte voertuig volledig geannuleerd.

VI. Eigendomsvoorbehoud :

De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat de prijs in hoofdsom en toebehoren volledig is betaald. Niet-betaling van een van de termijnen kan leiden tot terugvordering van de goederen. Deze bepalingen beletten niet dat de risico’s van verlies en beschadiging van de verkochte goederen, alsmede de schade die zij kunnen veroorzaken, bij de levering overgaan op de koper.

VII. Prijzen, betalingsvoorwaarden, boetes :

De prijzen zijn exclusief belasting; hun aard (vast of herzienbaar) en hun bedragen worden in de bijzondere voorwaarden vermeld.
Tenzij anders bepaald, geschiedt de betaling op de datum van terbeschikkingstelling van het voertuig of de goederen.
In geval van betaling in termijnen en bij gebreke van betaling op één van de termijnen worden de overige termijnen onmiddellijk opeisbaar.
Bovendien is de koper, bij wijze van strafbeding en in toepassing van de wettelijke bepalingen, van rechtswege een boete wegens laattijdige betaling verschuldigd, berekend door op het totale nog verschuldigde bedrag een rentevoet toe te passen die gelijk is aan 1,5 maal de wettelijke rentevoet.
In geval van laattijdige betaling wordt een forfaitaire vergoeding van 40€ toegepast voor inningskosten.

VIII. Annulering van de bestelling :

Bij annulering van de bestelling door de klant is 10% van het bedrag inclusief BTW van de bestelling verschuldigd.

IX. Carrosseriegarantie :

De onderstaande voorwaarden betreffen enkel de carrosserie.
Zij hebben geen betrekking op de vloer- of chassis-cabine, noch op de accessoires (GPS, handenvrije kit, DVD-speler, enz. die niet door Théault worden gemaakt) die onder de verantwoordelijkheid van hun fabrikanten vallen.
De garantie dekt niet, ongeacht de oorzaak, eventuele schade aan de vervoerde goederen.
De verkochte goederen zijn gegarandeerd tegen elk defect als gevolg van een materiaal-, fabricage- of ontwerpfout.
Het gebrek aan werking moet zich voordoen binnen een termijn van 36 maanden vanaf de levering voor een gebruik van de in de bestelling omschreven goederen.
De garantie is uitgesloten:

In het kader van de garantie vervangt de verkoper gratis alle onderdelen die door zijn technische diensten als defect worden erkend. Deze garantie dekt de arbeidskosten en de kosten die voortvloeien uit de volgende handelingen: demontage, hermontage.
De vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de in de voorgaande alinea genoemde termijn tot gevolg. Bovendien wordt, indien de verzending van de goederen wordt vertraagd door een oorzaak buiten de wil van de verkoper, de aanvang van de garantieperiode uitgesteld, zonder dat deze vertraging meer dan een maand mag bedragen.
Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen wordt de aansprakelijkheid van de verkoper als gevolg van een gebrek in de werking van de goederen beperkt tot de bovenstaande bepalingen, met name wat betreft verborgen gebreken en immateriële schade.
Garantieclausules lakwerk op het onderdeel carrosserie van Théault, de cabine valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Bovenop de contractuele garantie, garandeert GSC Théault uw originele carrosserie, gedurende 3 jaar vanaf de factuurdatum, tegen alle verf- en lakdefecten, voor zover :

Om van de lakgarantie van GSC Théault te blijven genieten, bent u verplicht om elke schade door externe oorzaken binnen twee maanden na de ontdekking ervan op eigen kosten te laten herstellen.
De elementen die niet onder de verfgarantie vallen zijn :

X. Resolutieclausule van rechtswege :

In geval van niet-uitvoering van haar verplichtingen door een partij, wordt de onderhavige overeenkomst automatisch ontbonden ten gunste van de andere partij, onverminderd de schadevergoeding die van de in gebreke blijvende partij zou kunnen worden geëist.
De ontbinding wordt van kracht 8 dagen na een voorafgaande ingebrekestelling.

XI. Beslechting van geschillen :

Elk geschil met betrekking tot deze verkoop, zelfs in geval van beroep op een garantie of meerdere verweerders, zal bij gebrek aan een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de woonplaats van de verkoper is gelegen :

TRIBUNAL DE COUTANCES.
SIRET-nummer: 409 751 542 RCS COUTANCES
BTW-nummer : FR22409751542
Orias nummer : 20007344

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages